Aktualności

21.11.2019

Poprowadź restaurację w najmodniejszym miejscu Szczecina

Ten biznesowy sukces jest właściwie na wyciągnięcie ręki! Po pięciu latach kończy się umowa z dotychczasowym dzierżawcą restauracji w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia. Spółka CSL, właściciel lokalu, poszukuje dzierżawcy, który poprowadzi lokal. Restauracja jest w pełni wyposażona, ma doskonałą pozycję na rynku i rozpoznawalność. To wielka szansa dla przedsiębiorcy działającego na rynku gastronomicznym, jak i dla osób, które kochają kuchnię i chcą rozpocząć swoją przygodę z tą branżą.

Kliknij i pobierz plik – Zaproszenie do rokowań na obsługę części gastronomicznej w ramach Projektu Kulturalna Łasztownia

Do rokowań mogą przystąpić osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (także spółki cywilne i konsorcja), które złożą pisemną odpowiedź na zaproszenie do rokowań wykażą niezbędne doświadczenie oraz zdolność finansową do poprowadzenia restauracji. Warunkiem udzielenia szczegółowych informacji dotyczących projektu jest złożenie zapraszającemu oryginalnie podpisanego oświadczenia o zachowaniu poufności, którego treść opublikowana jest na stronie internetowej firmy CSL oraz Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia.

Postępowanie mające na celu wyłonienie Partnera Biznesowego jest dwuetapowe. W pierwszym etapie dokonana zostanie ocena odpowiedzi na zaproszenie, w szczególności w zakresie ich doświadczenia i zdolności finansowej, jak również oceni przedłożoną przez nich koncepcję zagospodarowania i prowadzenia „Restauracji Rzeźnia” wchodzącej w skład realizowanego przez zamawiającego projektu Kulturalna Łasztownia oraz przystąpi do rokowań z wybranymi Potencjalnymi Partnerami Biznesowymi. Następnie przeprowadzone zostaną indywidualne rozmowy biznesowe, których tematem będzie m.in. omówienie formy współpracy, warunków finansowych, warunków przekazania pomieszczeń, warunków korzystania z przekazanego sprzętu i wyposażenia.

Zapraszający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie rokowania, odstąpienia od rokowań w każdym czasie i bez podania przyczyny, przedłużenia terminu do składania Odpowiedzi Na Zaproszenie oraz prowadzenia rokowań, żądania dodatkowych informacji od podmiotów, które złożą Odpowiedź Na Zaproszenie, zmiany procedury i harmonogramu rokowań, unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, nie przystąpienia do podpisania umowy inwestycyjnej bez podania przyczyny.

Potencjalni Partnerzy Biznesowi w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w rokowaniach powinni złożyć pisemną odpowiedź na zaproszenie zawierającą następujące elementy zwięzłą prezentację Potencjalnego Partnera Biznesowego i jego doświadczenia;

 1. wstępną koncepcję realizacji Projektu;
 2. koncepcję partnerstwa biznesowego z Zapraszającym;
 3. prezentację korzyści Zapraszającego z udziału w realizacji Projektu.
 4. oświadczenia wymienione poniżej:
  1. oświadczenie, że Potencjalny Partner Biznesowy nie znajduje się on w stanie niewypłacalności;
  2. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie, ani nie orzeczono prawomocnie o jego odpowiedzialności na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – w przypadku podmiotów zbiorowych;
  3. oświadczenie, iż nie toczy się przeciwko niemu postępowanie, ani nie został prawomocnie skazany za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych – w przypadku Potencjalnego Partnera Biznesowego będącego osobą fizyczną;
  4. oświadczenie, że nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne i wywiązuje się z obowiązku płacenia podatków zgodnie z przepisami prawa;
  5. oświadczenie, że posiada potencjał i doświadczenie, a także zaplecze techniczne i osobowe niezbędne do realizacji Projektu;
  6. oświadczenie, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Zapraszającego w przypadkach określonych w części V. Zastrzeżenia Zapraszającego niniejszego zaproszenia.

Pisemne Odpowiedzi na Zaproszenie należy składać zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym Zaproszeniu do rokowań w siedzibie Zapraszającego w 9:00 – 15:00 do dnia 31.1.2020 r. Potencjalni Partnerzy Biznesowi zostaną powiadomieni o wynikach postępowania w terminie do dnia 6.2.2020 r.

Osobą kontaktową w celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących Projektu umożliwiających złożenie Odpowiedzi na Zaproszenie jest Laura Hołowacz, e-mail: laura.holowacz@csl.eu, Anna Herman tel. 609 189 501, e-mail: anna.herman@csl.eu w dniach roboczych (poniedziałek-piątek), w godz. 10:00 – 15:00.

Szczegółowy regulamin zasad udziału w rokowaniu oraz niezbędne oświadczenia i deklaracje znajdują się na stronie internetowej Grupy CSL oraz Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia.

Kliknij i pobierz plik – Zaproszenie do rokowań na obsługę części gastronomicznej w ramach Projektu Kulturalna Łasztownia

Kliknij i pobierz plik – Zaproszenie do rokowań na obsługę części gastronomicznej w ramach Projektu Kulturalna Łasztownia

21.11.2019

UTK: Rośnie znaczenie intermodalu w komunikacji transgranicznej

W komunikacji międzynarodowej w ubiegłym roku przetransportowano blisko 82,4 mln ton towarów i wykonano pracę przewozową na poziomie 26,5 mld tonokilometrów. To prawie 1/3 masy oraz blisko połowa pracy przewozowej wszystkich przewozów towarowych w Polsce. Urząd Transportu Kolejowego przygotował dokument pokazujący obraz rynku towarowych przewozów międzynarodowych w 2018 roku.

Podobnie, jak przypadku transportu krajowego, w komunikacji międzynarodowej dominowały przewozy surowców masowych, takich jak koks, brykiety i produkty rafinacji ropy naftowej oraz węgiel. Duży udział w rynku posiadały ładunki ujęte w grupie „pozostałe”, przewożone najczęściej z wykorzystaniem kontenerów. Warto również zwrócić uwagę na znaczny udział w przewozach międzynarodowych chemikaliów oraz rud metali.

– Z roku na rok rośnie wymiana handlowa w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku, stąd też istotne jest zapewnienie odpowiednich czasów przejazdu dla połączeń tranzytowych w kierunku wschód-zachód – zauważa dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK. – Należy jednak cały czas mieć na uwadze istotny kierunek północ-południe – dodaje Góra.

Więcej na stronach intermodalnews.pl.

15.11.2019

Bałtyckie ro-ro 2019

Światowa flota towarowych statków ro-ro obejmowała na początku 2019 r. 1533 jednostki o łącznej długości linii ładunkowej ponad 1,45 mln m. Wielkość floty, co do liczby statków jak i pojemności ładunkowej, w ciągu ostatnich 3 lat (od 2016 r.) nie uległa zasadniczym zmianom.

Więcej na stronach www.namiary.pl.

08.11.2019

Szczecin: Grupa CSL kreuje nowe możliwości logistyczne. CCIC Intermodal Depo Dunikowo coraz bliżej.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych podało do publicznej wiadomości, że w związku z zwiększeniem alokacji przez IZ POIiŚ w ramach konkursu Nr 3.2/1/16 możliwym było przyznanie dofinansowania kolejnym projektom wyłonionym do dofinasowania po procedurze odwoławczej. Dofinansowanie zostało przyznane dla projektu o nr POIS.03.02.00-00-0067/18. – tytuł projektu: CCIC – Intermodal Depo Dunikowo.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaktualizowało listę rankingową w powyższym zakresie. Ponadto zaktualizowane zostały Regulamin konkursu oraz Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu pn. Ogłoszenie o konkursie dla działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych POIiŚ w zakresie zwiększonej alokacji w konkursie.

Więcej na stronach kurierkolejowy.eu.

06.11.2019

Grupa CSL kreuje nowe możliwości logistyczne na Pomorzu Zachodnim. CCIC Intermodal Depo Dunikowo coraz bliżej.

Projekt CCIC Intermodal Depo Dunikowo to jedno z najambitniejszych zadań, którego podejmuje się obecnie Grupa CSL. Zadanie jest sukcesywnie w toku realizacji i jak mówią pracownicy związani z naszą firmą oraz eksperci branży TSL, to inwestycja, która zmieni obraz gospodarczy w województwie zachodniopomorskim i jest to zadanie, które ma przyszłość.

Projekt ambitny, ale i projekt przyszłościowy. CCIC Intermodal Depo Dunikowo, czyli suchy port przeładunkowy, który powstanie w strefie ekonomicznej w Dunikowie to zadanie, którego realizacja od kilkunastu miesięcy przygotowywana jest przez najlepszych specjalistów Grupy CSL oraz naszych współpracowników zewnętrznych. Ostatnie miesiące przyniosły szereg rozmów z potencjalnymi inwestorami oraz interesariuszami naszej inwestycji. Wszystkie prezentują się obiecująco i można spodziewać się sukcesu w przyszłości: – W dalszym ciągu czekamy na finalną decyzję Centrum Unijnych Projektów Transportowych odnośnie dofinansowania (red. Dofinansowanie zostało przyznane w 100% wnioskowanej kwoty), liczymy na pozytywny głos, co doprowadzi do możliwości realizacji naszego zadania. Jest to mocny argument dla naszych partnerów, bo inwestycja jest złożona. Uzgadniamy finalizację zakupu gruntu pod inwestycje, mamy zielone światło dla realizacji tego zadania, myślę więc, że jesteśmy na ostatniej prostej przed rozpoczęciem jednej z największej inwestycji w historii naszej firmy – mówi Przemysław Hołowacz, Kierownik ds. Marketingu Grupy CSL.

Transport intermodalny jest obecny w prawie każdym większym mieście przemysłowym, takiego rozwiązania nie ma w województwie zachodniopomorskim, stąd zdefiniowana potrzeba i szeroko zakrojone działania mające na celu znalezienie inwestora, który wesprze realizację inwestycji. Projekt CCIC Intermodal Depo Dunikowo został pozytywnie oceniony między innymi przez Urząd Miasta w Szczecinie czy Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, wszyscy podkreślają, że to jedna z kluczowych inwestycji dla rozwoju gospodarczego Szczecina i regionu: – Nasze miasto pojawia się na mapach Polski jako silny ośrodek jeżeli chodzi o powierzchnię magazynową, jesteśmy świetnie zlokalizowani, naszą przewagą jest tzw. „renta geograficzna”. Stajemy się silnym partnerem dla branży e-commerence, która dostrzega możliwości transportu swoich towarów do Skandynawii, Niemiec, ale i innych ważnych rynków na świecie. Firmy, które tu inwestują liczą na to, że powstanie możliwość transportów kontenerowych nie tylko drogą samochodową i morską, ale i kolejową –
mówi Przemysław Hołowacz. – Im więcej towarów i transportów w regionie, tym większe możliwości rozwoju dla firmy CSL. Budujemy terminal dla biznesu, a nie tylko dla obsługi naszej firmy. CSL będzie mieć z tego korzyści, bo poruszamy się sprawnie w kwestiach spedycyjnych, logistycznych, celnych i skarbowych, im silniejszy rynek, tym silniejsza nasza pozycja – dodaje Przemysław Hołowacz.

O rozwoju projektu CCIC Intermodal Depo Dunikowo dowiecie się z naszej strony internetowej oraz mediów społecznościowych!

06.11.2019

Grant UE dla CCIC Intermodal Depo Dunikowo Sp. z o.o.

Informujemy, że Nasza Spółka CCIC Intermodal Depo Dunikowo Sp. z o.o. otrzymała grant UE – poz. nr 34 na ogłoszonej 5.11.2019 r. liście rankingowej CUPT.

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONYCH W RAMACH KONKURSU nr POIiŚ.3.2/1/16 DLA DZIAŁANIA 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych grupa C Transport intermodalny – AKTUALIZACJA z dnia 22.10.2019 – przyznanie grantu CCIC Intermodal Depo Dunikowo.

05.11.2019

Prawo ochronne na znaki towarowe dla CSL

Decyzją Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej nasza firma CSL Sp. z o.o. uzyskała prawo ochronne na znaki towarowe:
– CSL CYFROWY
– CSL VWMS
– CSL VCA
– CSL VTC.