Poprowadź restaurację w najmodniejszym miejscu Szczecina

2019-11-21

Ten biznesowy sukces jest właściwie na wyciągnięcie ręki! Po pięciu latach kończy się umowa z dotychczasowym dzierżawcą restauracji w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia. Spółka CSL, właściciel lokalu, poszukuje dzierżawcy, który poprowadzi lokal. Restauracja jest w pełni wyposażona, ma doskonałą pozycję na rynku i rozpoznawalność. To wielka szansa dla przedsiębiorcy działającego na rynku gastronomicznym, jak i dla osób, które kochają kuchnię i chcą rozpocząć swoją przygodę z tą branżą.

Kliknij i pobierz plik – Zaproszenie do rokowań na obsługę części gastronomicznej w ramach Projektu Kulturalna Łasztownia

Do rokowań mogą przystąpić osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (także spółki cywilne i konsorcja), które złożą pisemną odpowiedź na zaproszenie do rokowań wykażą niezbędne doświadczenie oraz zdolność finansową do poprowadzenia restauracji. Warunkiem udzielenia szczegółowych informacji dotyczących projektu jest złożenie zapraszającemu oryginalnie podpisanego oświadczenia o zachowaniu poufności, którego treść opublikowana jest na stronie internetowej firmy CSL oraz Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia.

Postępowanie mające na celu wyłonienie Partnera Biznesowego jest dwuetapowe. W pierwszym etapie dokonana zostanie ocena odpowiedzi na zaproszenie, w szczególności w zakresie ich doświadczenia i zdolności finansowej, jak również oceni przedłożoną przez nich koncepcję zagospodarowania i prowadzenia „Restauracji Rzeźnia” wchodzącej w skład realizowanego przez zamawiającego projektu Kulturalna Łasztownia oraz przystąpi do rokowań z wybranymi Potencjalnymi Partnerami Biznesowymi. Następnie przeprowadzone zostaną indywidualne rozmowy biznesowe, których tematem będzie m.in. omówienie formy współpracy, warunków finansowych, warunków przekazania pomieszczeń, warunków korzystania z przekazanego sprzętu i wyposażenia.

Zapraszający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie rokowania, odstąpienia od rokowań w każdym czasie i bez podania przyczyny, przedłużenia terminu do składania Odpowiedzi Na Zaproszenie oraz prowadzenia rokowań, żądania dodatkowych informacji od podmiotów, które złożą Odpowiedź Na Zaproszenie, zmiany procedury i harmonogramu rokowań, unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, nie przystąpienia do podpisania umowy inwestycyjnej bez podania przyczyny.

Potencjalni Partnerzy Biznesowi w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w rokowaniach powinni złożyć pisemną odpowiedź na zaproszenie zawierającą następujące elementy zwięzłą prezentację Potencjalnego Partnera Biznesowego i jego doświadczenia;

 1. wstępną koncepcję realizacji Projektu;
 2. koncepcję partnerstwa biznesowego z Zapraszającym;
 3. prezentację korzyści Zapraszającego z udziału w realizacji Projektu.
 4. oświadczenia wymienione poniżej:
  1. oświadczenie, że Potencjalny Partner Biznesowy nie znajduje się on w stanie niewypłacalności;
  2. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie, ani nie orzeczono prawomocnie o jego odpowiedzialności na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – w przypadku podmiotów zbiorowych;
  3. oświadczenie, iż nie toczy się przeciwko niemu postępowanie, ani nie został prawomocnie skazany za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych – w przypadku Potencjalnego Partnera Biznesowego będącego osobą fizyczną;
  4. oświadczenie, że nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne i wywiązuje się z obowiązku płacenia podatków zgodnie z przepisami prawa;
  5. oświadczenie, że posiada potencjał i doświadczenie, a także zaplecze techniczne i osobowe niezbędne do realizacji Projektu;
  6. oświadczenie, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Zapraszającego w przypadkach określonych w części V. Zastrzeżenia Zapraszającego niniejszego zaproszenia.

Pisemne Odpowiedzi na Zaproszenie należy składać zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym Zaproszeniu do rokowań w siedzibie Zapraszającego w 9:00 – 15:00 do dnia 31.1.2020 r. Potencjalni Partnerzy Biznesowi zostaną powiadomieni o wynikach postępowania w terminie do dnia 6.2.2020 r.

Osobą kontaktową w celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących Projektu umożliwiających złożenie Odpowiedzi na Zaproszenie jest Laura Hołowacz, e-mail: laura.holowacz@csl.eu, Anna Herman tel. 609 189 501, e-mail: anna.herman@csl.eu w dniach roboczych (poniedziałek-piątek), w godz. 10:00 – 15:00.

Szczegółowy regulamin zasad udziału w rokowaniu oraz niezbędne oświadczenia i deklaracje znajdują się na stronie internetowej Grupy CSL oraz Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia.

Kliknij i pobierz plik – Zaproszenie do rokowań na obsługę części gastronomicznej w ramach Projektu Kulturalna Łasztownia

Kliknij i pobierz plik – Zaproszenie do rokowań na obsługę części gastronomicznej w ramach Projektu Kulturalna Łasztownia