Polityka prywatności

Informacja dotycząca polityki ochrony danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w celach związanych z organizacją i prowadzeniem działalności gospodarczej jest CSL Internationale Spedition Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Tadeusza Wendy 14,  70 – 655 Szczecin. Adres email: sekretariat@csl.eu.
  2. Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w przypadkach: wyrażenia zgody osoby, której dane dotyczą;  podejmowania czynności zmierzających do zawarcia, wykonania lub egzekwowania zawartych umów; wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym; ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą oraz realizacji uzasadnionych prawnie interesów Administratora lub strony trzeciej, w szczególności związanych ze świadczeniem przez Administratora usług: spedycyjnych, transportowych, agencyjnych, handlowych, doradczych, promocyjnych i reklamowych.
  3. Podawanie danych Administratorowi, jest co do zasady dobrowolne. Dane nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są poddawane profilowaniu ani nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  4. Dane osobowe są przechowywane jedynie przez okres konieczny do realizacji celu, w którym zostały pozyskane tj. na okres objęty udzieloną zgodą oraz okres wynikający z przepisów prawa.
  5. Każda osoba, której dane pozyskał Administrator posiada prawo do: przejrzystej i wolnej od opłat informacji oraz dalszej komunikacji w sprawie przetwarzania jej danych, dostępu do tych danych ich sprostowania i uzupełniania, domagania się ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz w każdym przypadku przetwarzania jej danych do celów marketingu bezpośredniego, nie podlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, informacji o kategorii ewentualnych odbiorców jej danych, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
  6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione odbiorcom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności regulujących ochronę danych osób fizycznych. Co do zasady, dane mogą być powierzone do przetwarzania jedynie podmiotom związanym z Administratorem wiążącym prawnie instrumentem ( umowa), gwarantującym bezpieczeństwo danych.
  7. Organem właściwym w sprawach ochrony danych osobowych w Polsce jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, po zmianach krajowych przepisów o ochronie danych osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, giodo.gov.pl
  8. Podstawa prawna: zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Szczecin, maj 2018 roku
Administrator
CSL Internationale Spedition Sp. z o.o.